Πολιτική Ποιότητας της ΣΕΛΗΝΑΣ ΑΒΕΕ

Η Πολιτική Ποιότητας της Εταιρείας

Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας ΣΕΛΗΝΑΣ ΑΒΕΕ εστιάζεται στις εξής παραμέτρους:

  • Την πλήρη, άμεση και συστηματική κάλυψη των δηλωμένων αναγκών των πελατών της.
  • Την υψηλή ποιότητα των προϊόντων που εμπορεύονται.
  • Την συμμόρφωση των προϊόντων που εμπορεύεται ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
  • Την άμεση επίλυση των παραπόνων των πελατών και την ανασκόπηση των παρατηρήσεων τους με την συνεχή επικοινωνία μαζί τους.
  • Την συμμόρφωση των έργων που αναλαμβάνει ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές που τα διέπουν.
  • Την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της.
  • Την χρήση κατά τον δυνατόν μόνο πιστοποιημένων υλικών.